Print
Category: แนะนำกลุ่ม

รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตรวจสำนวนและให้ความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางวินัย ทางแพ่ง พิจารณาวินิจฉัยและ ให้ความเห็นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการและลูกจ้างใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขจัดทำสถิติทางวินัย ในกระทรวง สาธารณสุขดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม จัดทำหนังสือ เอกสาร คู่มือในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวินัย ทางแพ่ง อุทธรณ์ ร้องทุกข์ คุณธรรมและจริยธรรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย ทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษา และหามาตรการ  ลดผู้กระทำผิดทางวินัยและทางแพ่ง ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และคำสั่งของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี้