Print
Category: หน่วยงานในสังกัด

 

img035
หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม

นายไวพจน์ แสนใจธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

  

  

 

 

 

cats22

นางสาวช่อฟ้า ปรีดี
นิติกรชำนาญการ

 

 

   

20180524 125637 

นางสาวพรสุดา จันทร์หา

นิติกร

  

 

 

 

  

  

 


กลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม (Moral System Promotion Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้า ราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดทางละเมิดและทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษาและหามาตการลด ผู้กระทำผิดทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง จัดทำหนังสือคู่มือเอกสารเผยแพร่ความรู้ ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง และแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย