Print
Category: หน่วยงานในสังกัด

1  
หัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์และคดีปกครอง
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

sunepon

 

นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี
นิติกรปฏิบัติการ 

 
47709  
นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย์
นิติกรปฏิบัติการ 

 R4 05

นางสาวแคทรียา อินเต็ก
นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนัท ฉัตรเฉลิมกิจ
นิติกร

 

IMG20200508141333  

นายมนตรี จุลเกลี้ยง
นิติกร 

   
   


กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ (Appeal and Grievance Management Group)  มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องและสำนวนการสืบสวนสอบสวน เรื่องการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข นำเรื่องทางวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาสั่งการพร้อมทั้งเขียนรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย