Print
Category: หน่วยงานในสังกัด

1  
หัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์และคดีปกครอง
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

sunepon

 

นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี
นิติกรปฏิบัติการ 

 
47709  
นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย์
นิติกรปฏิบัติการ 

 

 R4 05

นางสาวแคทรียา อินเต็ก
นิติกร

 

 

  IMG20200508141333  

นายมนตรี จุลเกลี้ยง
นิติกร 

 

 

   
   


กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ (Appeal and Grievance Management Group)  มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องและสำนวนการสืบสวนสอบสวน เรื่องการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข นำเรื่องทางวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาสั่งการพร้อมทั้งเขียนรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย