Print
Category: หน่วยงานในสังกัด

 

cats23

หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน 
นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

 R5 03

นางสาวสาวิณี ลาวรรณ์

นิติกรชำนาญการ

 

bow1

นางสาวกานติมา ศรีโวหะ

นิติกรปฏิบัติการ

 

image1 2

นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกุล

นิติกรปฏิบัติการ

  Untitled 889

นางสาวนิติพร จันทร์ตื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 R5 07

 นายอชิระวิชญ์ สุดขาว

นิติกร

 

 

R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร 

 

 

                                          Untitled 36นางสาวเยาวเรศ นกศิริ

นิติกร

  

 

 

 

 

 

   
   

 

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน (Investigation Group) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม  โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนและเขียนสำนวนการสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย