Print
Category: หน่วยงานในสังกัด

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 โชตวฒน

นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร

นิติกรปฏิบัติการ

  

BeautyPlus 20171101212758 save 

นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ์ 
นิติกร

  

  

 

 

 image1   

นายณปพน แก้วย้อย
นิติกร
 

 

 

 

 002002

นายณัฐ ศรีภิรมย์

นิติกร

 R3 03

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

 25021

นางสาวตรีญาภรณ์ สีกู่กา

นิติกร

 

IMG 9418

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี เน่าบู่

นิติกร

  

นายวีราพัชร์ ฤทธิเจริญพัฒน์

นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25022

นางสาวภัทรกาญจน์ คงดี

 ธุรการ (งานด้านธุรการและวิชาการ) 

   

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย