• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01741903
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
143
471
1373
745554
5965
9638
1741903
2021-01-20 05:57
   

หน่วยงานในสังกัด

 

 

 

 

 

 


หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน 
นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

 R5 03

นางสาวสาวิณี ลาวรรณ์

นิติกรชำนาญการ

 

bow1

นางสาวกานติมา ศรีโวหะ

นิติกรปฏิบัติการ

 

image1 2

นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกุล

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิติพร จันทร์ตื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 R5 07

 นายอชิระวิชญ์ สุดขาว

นิติกร

 

 

R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร 

 

 

 

 

 

 นางสาวเยาวเรศ นกศิริ

นิติกร

  

 

 

 

 

 

   
   

 

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน (Investigation Group) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม  โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนและเขียนสำนวนการสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 R1 02
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางภารดี บุศย์น้ำเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

  

 R1 03
นางราศินี ช้างวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

               IMG 3370 

                  นางนันทนา มาเนียม

                     เจ้าพนักงานธุรการ

  

  

 

thumbnail image1

นายเจนรบ กล่ำเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ image2

นางนิตยา ไชยทองพันธ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  

  

 

IMG 9416 

นางสาวจารุวรรณ บัวชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

 

นายธีรเดช ศุภรมย์ศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกชกร วิทยอภิบาลกุล

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (งานด้านเลขานุการ)

R1 08

นางสาวเรืองรอง พันธ์มั่น 

พนักงานทั่วไป 

 

 

 

 
   
   

ยบริหารทั่วไป (General Administration Section) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1  
หัวหน้ากลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์และคดีปกครอง
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

sunepon

 

นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี
นิติกรปฏิบัติการ 

 
47709  
นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย์
นิติกรปฏิบัติการ 

 R4 05

นางสาวแคทรียา อินเต็ก
นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนัท ฉัตรเฉลิมกิจ
นิติกร

 

IMG20200508141333  

นายมนตรี จุลเกลี้ยง
นิติกร 

   
   


กลุ่มงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ (Appeal and Grievance Management Group)  มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องและสำนวนการสืบสวนสอบสวน เรื่องการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องทุกข์และอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข นำเรื่องทางวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทางวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาสั่งการพร้อมทั้งเขียนรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

img035
หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม

นายไวพจน์ แสนใจธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

  

  

 

 

image1

นางสาวจินตนา บุตรชน 
นิติกร

 

 

   

20180524 125637 

นางสาวพรสุดา จันทร์หา

นิติกร

  

 

 

 

  

  

 


กลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม (Moral System Promotion Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้า ราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดทางละเมิดและทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษาและหามาตการลด ผู้กระทำผิดทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง จัดทำหนังสือคู่มือเอกสารเผยแพร่ความรู้ ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง และแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 โชตวฒน

นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร

นิติกรปฏิบัติการ

  

BeautyPlus 20171101212758 save 

นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ์ 
นิติกร

  

  

 

 

 image1   

นายณปพน แก้วย้อย
นิติกร
 

 

 

 

 002002

นายณัฐ ศรีภิรมย์

นิติกร

 R3 03

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

 25021

นางสาวตรีญาภรณ์ สีกู่กา

นิติกร

 

IMG 9418

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี เน่าบู่

นิติกร

  

นายวีราพัชร์ ฤทธิเจริญพัฒน์

นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25022

นางสาวภัทรกาญจน์ คงดี

 ธุรการ (งานด้านธุรการและวิชาการ) 

   

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
มกราคม 2021
พฤ อา
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Image Gallery