• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

00993025
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
329
646
329
329
993025
2019-07-24 08:56
   

 

3


หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม

นายเสมอ กาฬภักดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

  

  

  

2

นายสุจินต์ สิริอภัย 
นิติกรชำนาญการ

 

 

 

   

image1

นางสาวจินตนา บุตรชน 
นิติกร

 

 

 

  

 

 

 

 

นายณัฐ ศรีภิรมย์

นิติกร

 

 

  

  

 


กลุ่มงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม (Moral System Promotion Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้า ราชการและลูกจ้างมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดทางละเมิดและทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษาและหามาตการลด ผู้กระทำผิดทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง จัดทำหนังสือคู่มือเอกสารเผยแพร่ความรู้ ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง และแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
กรกฎาคม 2019
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4