Print
Category: หน่วยงานในสังกัด

 

 

 

 

 

 


หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน ๑
นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

 image1 2

นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกุล

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเยาวเรศ นกศิริ

นิติกร

 

 

 img035

หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน ๒
นายไวพจน์ แสนใจธรรม

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 bow1

นางสาวกานติมา ศรีโวหะ

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 R5 07

 นายอชิระวิชญ์ สุดขาว

นิติกร

 

R3 03

หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน ๓
นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

 

 R5 03

นางสาวสาวิณี ลาวรรณ์

นิติกรปฏิบัติการ

  

 

 

R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร 

 

 

   
   

 

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน (Investigation Group) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม  โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนและเขียนสำนวนการสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย