• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01306202
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
445
442
3985
306370
10396
18987
1306202
2018-10-21 17:42
   

folder กฎ กพ.

pdf ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2536
pdf ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
pdf ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
pdf กฎ ก.พ.ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
pdf กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
pdf กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544
pdf กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
pdf กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
pdf กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการฯ พ.ศ.2556
pdf ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
pdf presentation ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
pdf กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
pdf ระเบียบ ก.พ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
pdf ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
ตุลาคม 2018
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

ข้อมูลล่าสุด